အသင်းပုံစံ

Power Source Team

ပါဝါအရင်းအမြစ်အဖွဲ့

Liyuan annual meeting style

Liyuan နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးစတိုင်

Liyuan team annual meeting style

Liyuan အဖွဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးစတိုင်

Group photo of Liyuan team

Liyuan အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ

Group photo of Liyuan team2

Liyuan အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ

Liyuan Team Fire Drill

Liyuan အဖွဲ့ မီးသတ်လေ့ကျင့်မှု

Liyuan team style

Liyuan အသင်းပုံစံ

Liyuan Fire Drill

Liyuan မီးသတ်စက်